Γιάννης Κουτούδης

Οικονομολόγος MSc - Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Ο Κουτούδης Γιάννης είναι απόφοιτος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής μη τυπικής εκπαίδευσης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

Έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία ως διαχειριστής ευρωπαικών προγραμμάτων σε επίπεδο σχεδιαμού, υλοποίησης, οικονομικής διαχείρισης, και συντονισμού ομάδας έργου. Έχει δουλέψει και συνεργαστεί στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων με μη κυβερνητικές οργανώσεις, εκπαιδευτικούς φορείς, και συλλόγους.

Πιστοποιημένη πλατφόρμα e-learning εκπαίδευσης
Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Powered by: