Προσωπική Ανάπτυξη

Ενισχύστε τα soft skills σας παρακολουθώντας online σεμινάρια Προσωπικής Ανάπτυξης σε θέματα όπως Διαχείριση Άγχους, Χρόνου, Συγκρούσεων, Επικοινωνιακές δεξιότητες, Συναισθηματική Νοημοσύνη, Αυτοβελτίωση. 

Νέα | Προσωπική Ανάπτυξη

Πιστοποιημένη πλατφόρμα e-learning εκπαίδευσης
Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Powered by: