Διοργανωτής Σεμιναρίου: IST COLLEGE
ONLINE DIPLOMA

Logistics & Supply Chain Management

4.8
(159 ψήφοι)
Έναρξη 1 Ιανουαρίου
Υποστηρικτικό Υλικό
Ελληνικά
100% e-learning
Έναρξη 1 Ιανουαρίου 1
Ελληνικά e-learning
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ.
Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
κατά το πρότυπο QTL της ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΣ Α.Π.Θ.

Τρόπος παρακολούθησης

Το Diploma in Logistics & Supply Chain Management του IST COLLEGE βασίζεται στις αρχές της ασύγχρονης e-learning εκπαίδευσης.

Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να το παρακολουθείτε σύμφωνα με το δικό σας πρόγραμμα. Το υλικό αποδεσμεύεται τμηματικά ανά εβδομάδα, ενώ μετά το πέρας των 4 εβδομάδων, συνεχίζεται η πρόσβασή σας στο σεμινάριο για τουλάχιστον δύο έτη.

Θεματολογία

1.1 Επιχειρησιακά Logistics, η σημασία της αποθήκευσης, η ανάγκη για τη δημιουργία αποθεμάτων
1.2 Ο ρόλος της αποθήκης στην εφοδιαστική αλυσίδα
1.3α Βασικές αποφάσεις σχετικά με την αποθήκη
1.3β Βασικές αποφάσεις σχετικά με την αποθήκη
1.3γ Βασικές αποφάσεις σχετικά με την αποθήκη
1.3δ Βασικές αποφάσεις σχετικά με την αποθήκη
1.4 Κωδικοποίηση χώρων και προϊόντων
1.5 Ασφάλεια και υγιεινή στους αποθηκευτικούς χώρους
1.6 Ebook ενότητας
2.1 Συστήματα αποθήκευσης
2.1.1 Αποθήκευση σε επάλληλα στρώματα (ντάνιασμα) και Απλή στοίβαξη (block stacking)
2.1.2 Χρήση παλετών με σκελετό στοίβαξης ή ειδικών παλετοκιβωτίων (post pallets, pallet converters)
2.1.3 Ράφια back to back (κλασικά ράφια) και ράφια στενών διαδρόμων (narrow aisle racks)
2.1.4 Ράφια πολύ στενών διαδρόμων (very narrow aisle racks, high bay) και Κεκλιμένα ράφια (live storage racks)
2.1.5 Ράφια ελευθέρας εισόδου (Drive In), Κινούμενα (mobile racks) και με προβόλους (Cantilever racks)
2.1.6 Carousels και εισαγωγή στον Οδηγό επιλογής συστήματος αποθήκευσης
2.1.7 Περισσότερα για τον οδηγό επιλογής συστήματος αποθήκευσης
2.2 Περονοφόρα οχήματα
2.3 Μέσα ομαδοποίησης/μοναδοποίησης φορτίων: Κιβώτια, Παλέτες, Εμπορευματοκιβώτια (Containers)
2.4 Εbook ενότητας
2.5 Τεστ Αξιολόγησης
3.1 Εισαγωγή - Παραλαβή εμπορευμάτων
3.2.1 Η διαδικασία παραλαβής
3.2.2 Αποκλίσεις από τη διαδικασία παραλαβής
3.2.3 Cross docking - Σχεδιασμός της διαδικασίας παραλαβής - Τοποθέτηση Εμπορευμάτων
3.2.3.1 Συστήματα Τοποθέτησης (Σταθερής Θέσης, Βάσει σειράς κωδικών, Ομαδοποιημένο, Τυχαίο)
3.4 Προετοιμασία παραγγελίας (order picking) - Παράγοντες που τις επηρεάζουν και βασικές αρχές
3.4.1 Συστήματα περισυλλογής παραγγελιών
3.4.2 Περισυλλογή και αύξηση της ακρίβειας του picking
3.5 Ebook ενότητας
4.1 Ο σκοπός της δημιουργίας αποθεμάτων
4.2 Τύποι αποθεμάτων
4.3 Το λογιστικό απόθεμα
4.4 Το απόθεμα στον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης
4.5 Το κόστος του αποθέματος
4.6 Αναπλήρωση αποθεμάτων
4.7 Τύποι ζήτησης
4.8 Μέθοδοι αναπλήρωσης αποθεμάτων στην ανεξάρτητη ζήτηση (PULL)
4.9 Μέθοδος υπολογισμού της οικονομικότερης ποσότητας αναπλήρωσης αποθέματος EOQ (Economic Order Quantity)
4.10 Απλή μέθοδος αναπλήρωσης ανάλογα με τη ζήτηση (Stock - to - Demand)
4.11 Ανάλυση ABC
4.12 Κοστολόγηση λειτουργιών αποθήκης και Βασικά κόστη αποθήκης
4.13 Βασικά στοιχεία παραγωγικότητας
4.14 Βελτίωση παραγωγικότητας
4.15 Εξυπηρέτηση πελατών (Customer Service)
4.16 Ebook ενότητας
4.17 Τεστ αξιολόγησης
5.1 Εισαγωγή στο Οutsourcing και Ανάπτυξη πλαισίου συνεργασίας με 3PL
5.2 Προσφερόμενες υπηρεσίες - Χαρακτηριστικά προϊόντων
5.3 Χαρακτηριστικά εφοδιαστικής αλυσίδας
5.4 Πλεονεκτήματα outsourcing
5.5 Προβλήματα/περιορισμοί outsourcing
5.6 Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας του Outsourcing
5.7 Γενικό πλαίσιο επιλογής ενός 3PL
5.8 Σύναψη σύμβασης με 3PL
5.9 Ebook ενότητας
6.1 Εισαγωγή
6.2 Συστήματα πληροφοριακής οργάνωσης: Ολοκληρωμένη διαχείριση πόρων ERP και διαχείριση αποθηκευτικών χώρων (WMS)
6.2.1 Αναλυτικότερα τα συστήματα διαχείρισης αποθηκευτικών χώρων (WMS)
6.3 Συστήματα αυτόματης λήψης και μετάδοσης πληροφοριών γραμμωτού κώδικα (Δομή, Κανόνες)
6.3.1 Οι πιο διαδεδομένες γλώσσες γραμμωτού κώδικα - Σήμανση Μονάδων Logistics και Μονάδων Εμπορίας
6.3.2 Πρότυπη ετικέτα Logistics - Συσκευές Ανάγνωσης - Εκτύπωση - Εφαρμογές
6.4 Συστήματα αυτόματης λήψης και μετάδοσης πληροφοριών με χρήση ραδιοσυχνοτήτων (RFID) - Χρήσεις - Χαρακτηριστικά - Πλεονεκτήματα
6.5 Εbook ενότητας
6.6 Τεστ αξιολόγησης
7.1 Το παράδειγμα της Μisko-Barilla
7.2 Το παράδειγμα της Hellenic Logistics (Ιονικές Επιχειρήσεις)
7.3 Το παράδειγμα της MakFrost (Makios)
8.1 Εισαγωγή και η έννοια της Διοίκησης Εφοδιασμού
8.2 Οι συνιστώσες της διοίκησης εφοδιασμού
8.3 Η μεταμόρφωση του Εφοδιασμού από δευτερεύουσα σε κρίσιμη δραστηριότητα
8.4 Διοίκηση Εφοδιασμού: Μία Δυναμική Εξειδίκευση
8.5 Πώς η Διοίκηση Εφοδιασμού Αυξάνει τα Κέρδη
8.6 Εφοδιασμός και τρόποι μείωσης του επιχειρησιακού κόστους
8.7 Από την καθετοποίηση στην ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτους
8.8 Ο ορισμός της νέας επιχείρησης
8.9 Οι στόχοι των δικτύων εφοδιασμού
8.10 Πελάτης - η πηγή ζωής της αλυσίδας εφοδιασμού
8.11 Η διάχυση πληροφοριών στα δίκτυα εφοδιασμού
8.12 Η ενοποιημένη διοίκηση της αλυσίδας εφοδιασμού
8.13 Πυραμίδες εφοδιασμού
8.14 Λιγότερες πηγές-περισσότεροι πελάτες
8.15 H διάσταση του χρόνου
8.16 Στρατηγικές για επίτευξη λειτουργικής ολοκλήρωσης
8.17 Ebook ενότητας
9.1 Εισαγωγή στις διαπραγματεύσεις
9.2 Τα χαρακτηριστικά των διαπραγματεύσεων
9.3 Το διαπραγματευτικό προφίλ των επιτυχημένων αγοραστών
9.4 Το μοντέλο των δυο ατόμων και της ομαδικής διαπραγμάτευσης - Ο τόπος και η σημασία του
9.5 Ανάπτυξη στρατηγικής και τακτικής Διαπραγμάτευσης
9.6 Τεχνικές Διαπραγμάτευσης
9.7 Διαπραγματευτικές τακτικές - Negotiation Tactics
9.8 Ο αγοραστής και η ομάδα του στις διαπραγματεύσεις - O χώρος και η προετοιμασία για το απρόσμενο
9.9 Τα βασικά στάδια της κυρίως διαπραγμάτευσης
9.10 Κάνοντας ερωτήσεις και ακούγοντας - Η γλώσσα του σώματος
9.11 Η λίστα των διαπραγματευτικών κινήσεων στις διεθνείς διαπραγματεύσεις
9.12 Τηλεφωνικές Διαπραγματεύσεις
9.13 Το κλείσιμο της συμφωνίας - Αξιολόγηση - Επανεξέταση
9.14 O παράγων τιμή στον διαπραγματευτικό κύκλο
9.15 Έτοιμα διαπραγματευτικά μοντέλα
9.16 Oι συμβάσεις από Νομική Άποψη
9.17 Ebook ενότητας
9.18 Τεστ αξιολόγησης
10.1 Αξιολόγηση Σεμιναρίου
10.2 Test αξιολόγησης - Βεβαίωση συμμετοχής Acta Advanced Certification

Πιστοποίηση

Αποκτήστε αναγνωρισμένη advanced πιστοποίηση από την ΑCΤΑ


Ολοκληρώστε επιτυχώς την τελική αξιολόγηση και
αποκτήστε τη βεβαίωση παρακολούθησης του πιστοποιημένου προγράμματος από την
ΑCΤΑ - Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το παρόν σεμινάριο απευθύνεται τόσο σε εργαζόμενους σε αποθήκες όσο και σε εκείνους που εμπλέκονται στο στρατηγικό σχεδιασμό των αποθηκευτικών χώρων και στην ποιοτική και οικονομική αξιολόγηση της λειτουργία της αποθήκης μιας επιχείρησης. Συγκεκριμένα, απευθύνεται:

 • Σε στελέχη logistics
 • Στελεχιακό προσωπικό μεταφορικών γραφείων
 • Υπεύθυνους αποθηκών
 • Στο προσωπικό της αποθήκης και της διανομής
 • Σε στελέχη πληροφορικής, προμηθειών 
 • Σε όσους επιθυμούν να κατανοήσουν την αλληλεπίδραση της διαχείρισης αποθεμάτων και λειτουργίας της αποθήκης σε όλα τα τμήματα της επιχείρησης
   
ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο καλέστε μας στο

phone icon 2310 005188

Βαθμολογία

4.8
159 ψήφοι
82%
5
15%
4
2%
3
0%
2
1%
1

Είπαν οι σπουδαστές μας

Εισηγητές

Γιώργος Καραγάνης
Διδάκτωρ Supply Chain Management & Logistics, Supply Chain Solutions Manager

O Γιώργος Καραγάνης είναι Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πειραιώς στο τομέα του Supply Chain Management και των Logistics. Έχει κάνει τις Μεταπτυχιακές Σπουδές του στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στο τμήμα των Χημικών Μηχανικών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων και τις προπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς στη Πληροφορική στα Συστήματα Επικοινωνιών και Δικτύων.

Περισσότερα +
IST College
Independent Studies of Science & Technology

Το IST College ιδρύθηκε το 1989 και σήμερα είναι ένα πολυδύναμο και πολυεπίπεδο εκπαιδευτικό ίδρυμα αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, με άδειες λειτουργίας για Κολλέγιο και Κέντρο Δια Βίου Μάθησης. Σε συνεργασία με διακεκριμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού το IST College προσφέρει Bachelors και Masters, Supported Distance Learning προγράμματα, καθώς και προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης & Εξειδίκευσης, Σεμινάρια και Επιμορφωτικά Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης στους ακόλουθους ακαδημαϊκούς τομείς:

 • Επιχειρησιακές & Οικονομικές Επιστήμες
 • Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Σπουδές
 • Επιστήμη Υπολογιστών - Πληροφορική
 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Ψυχολογία

Περισσότερα +

Τι θα μάθω;

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση και ενημέρωση μεθοδολογιών και τεχνολογίας στην οργάνωση αποθήκης και της διανομής των επιχειρήσεων καθώς και την σχέση του Logistics με τα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης. Παρουσιάζει τον νέο ρόλο του logistician όπως απαιτεί η νέα πραγματικότητα στις επιχειρήσεις, τονίζοντας τα χαρακτηριστικά και τις γνώσεις του επαγγελματικού ρόλου του. Στοχεύει στη βαθιά κατανόηση των θεμελιωδών εννοιών και αρχών των Logistics καθώς και της πρακτικής τους εφαρμογής στο σύγχρονο ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Τα στελέχη έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να κατανοήσουν σε βάθος πώς διαμορφώνεται, λειτουργεί, ελέγχεται, εμπλουτίζεται και αποδίδει η εφαρμογή των Logistics στην σύγχρονη επιχείρηση.
 

Με τη λήξη του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

 • Να αντιληφθούν τις οργανωτικές και τεχνολογικές αλλαγές που ενδεχομένως χρειάζεται η επιχείρησή τους
 • Να προσεγγίζουν με πρακτικό και αποτελεσματικό τρόπο θέματα οργάνωσης και αναδιοργάνωσης των τμημάτων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες Logistics
 • Να μετρήσουν την αποτελεσματικότητα των Logistics δραστηριοτήτων και να διαπιστώσουν το περιθώριο βελτίωσή τους
 • Να σχεδιάσουν και να βελτιώσουν την επικοινωνία με τα λοιπά τμήματα εσωτερικά ή εξωτερικά
 • Να δημιουργήσουν ολοκληρωμένο σχεδιασμό αποθήκευσης, διανομής και μεταφοράς και σε ιδιαίτερα προϊόντα (π.χ. τρόφιμα, φάρμακα)
 • Να σχεδιάσουν την ανάθεση, διαχείριση και έλεγχο των 3PL Providers κάθε έργου που εκχωρείται
 • Να αξιολογήσουν τις υποδομές αποθηκευτικών συστημάτων, οχημάτων, ανθρωπίνων πόρων και ΙΤ tools καθώς και τις απαιτήσεις τους
 • Να αξιολογήσουν τον βαθμό εξυπηρέτησης του εσωτερικού και εξωτερικού πελάτη με σχετικά εργαλεία μέτρησης
 • Να κατανοήσουν το μηχανισμό του Logistics cost analysis
 • Να διαχειριστούν τα αποθέματα και να παρακολουθήσουν οικονομικά μοντέλα
 • Να κατανοήσουν τα συστήματα διαρκούς βελτίωσης αποθήκης

Κόστος

Κλείστε τη θέση σας τώρα!
Εγγραφές έως 1 Ιανουαρίου 1
Ειδικό 255€
Ειδική έκπτωση 15% σε φοιτητές & ανέργους
Εγγραφές έως 1 Ιανουαρίου 1
Κανονικό 300€
Εγγραφές έως 1 Ιανουαρίου 1
Εταιρικό Πακέτο

Επενδύστε στην εκπαίδευση του προσωπικού σας και εφοδιάστε το με γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την εταιρεία σας.

Επιλέξτε το σεμινάριο με το οποίο επιθυμείτε να καταρτίσετε τους εργαζομένους σας και ζητήστε μας προσφορά. Περισσότερα
*Δυνατότητα πληρωμής με (έως 3) άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο phone icon 2310 005188
Πιστοποιημένη πλατφόρμα e-learning εκπαίδευσης
Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Powered by: