Διοργανωτής Σεμιναρίου: IST COLLEGE
ONLINE DIPLOMA

Γραμματέας Διοίκησης - Secretary Skills

4.7
(96 ψήφοι)
Έναρξη 1 Ιανουαρίου
Υποστηρικτικό Υλικό
Ελληνικά
100% e-learning
Έναρξη 1 Ιανουαρίου 1
Ελληνικά e-learning
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ.
Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
κατά το πρότυπο QTL της ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΣ Α.Π.Θ.

Τρόπος παρακολούθησης

Το Diploma in Secretary Skills του IST COLLEGE βασίζεται στις αρχές της ασύγχρονης e-learning εκπαίδευσης.

Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να το παρακολουθείτε σύμφωνα με το δικό σας πρόγραμμα. Το υλικό αποδεσμεύεται τμηματικά ανά εβδομάδα, ενώ μετά το πέρας των 4 εβδομάδων, συνεχίζεται η πρόσβασή σας στο σεμινάριο για τουλάχιστον δύο έτη.

Θεματολογία

1.1 Εισαγωγή και εκπαιδευτικοί στόχοι
Η ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.2 Επαγγελματικό Περίγραμμα
1.3 Δεοντολογία & Ηθική
1.4 Ο ρόλος και τα καθήκοντα της γραμματέως βοηθού διοίκησης στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1.5 Σχεδιασμός & Οργάνωση τομέα
1.6 Κανονιστικό πλαίσιο και περιγραφή θέσης
1.7 Τομείς υποστήριξης
1.8 Επαγγελματικό Περίγραμμα Γραμματέως Βοηθού Διοίκησης
1.9 Η διαφορά μεταξύ Personal Assistant & Executive Assistant
1.10 Ικανότητες & Δεξιότητες Γραμματειακής Υποστήριξης
1.11 Η αναγκαιότητα της κριτικής σκέψης
1.12 Το Plan B και η θεωρία των ενδεχομένων
1.13 Το μοντέλο A.F.I.E.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΜΕΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1.14 Αρχές Διοίκησης Οργανισμών
1.15 Λήψη Αποφάσεων, Management & Leadership
1.16 Πλαίσιο αρχών για την άσκηση του Open Management
1.17 Κωδικοποίηση αρχών Ανοιχτού Καινοτομικού Management
1.18 Ανάλυση αρχών για την άσκηση Ανοιχτού Καινοτομικού Management
1.18.1 Επιχειρηματικές αξίες & Ηγεσία
1.18.2 Risk Management
1.18.3 Change Management
1.18.4 Crisis Management
1.18.5 Project Management
1.18.6 Ψηφιακή Υπογραφή - Digital Signature
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΜΕΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1.19 Διαδικασίες ελέγχου και λογοδοσίας
Ebook ενότητας
Τεστ αξιολόγησης
2.1 Εισαγωγή & Εκπαιδευτικοί στόχοι
2.2 Η συνεργασία της Γραμματέως με τον Προϊστάμενο
2.3 Τύποι προϊσταμένων
2.4 Τι ζητάει ο προϊστάμενος σας από εσάς
2.5 Διαχείριση Προϊστάμενου
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
2.6 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
2,7 Η σημασία της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
2.8 Ο σκοπός της διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
2.9 Ποιος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
2.10 Στόχοι του τμήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
2.11 Επίτευξη δέσμευσης εργαζομένων
2.12 Ο ρόλος της Γραμματέως στον τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ
2.13 Διαχείριση εσωτερικής κρίσεως
2,14 Διαχείριση διαφωνιών και συγκρούσεων
2.15 Διαπραγματευτικές λύσεις
2.16 Διαχείριση ψιθύρων και διαδόσεων
2.17 Διαχείριση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ
2.18 Διαχείριση Χρόνου
2.18.1 Κατηγοριοποιήσεις, χαρακτηριστικά και αιτίες για τον χρόνο
2.18.2 Τα τρία βασικά βήματα στη διαχείριση του χρόνου
2.19 Καθημερινή Ρουτίνα και Ορθή Διαχείριση Χρόνου
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
2.20 Μηχανισμοί λήψης αποφάσεων
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ
2.21 Η οργάνωση μιας συνάντησης
2.21.1 Σκοπός - Προετοιμασία – Οργάνωση – Βασικές εργασίες
2.21.2 Καταγραφή Πρακτικών
Ebook ενότητας
Τεστ αξιολόγησης
3.1 Εισαγωγή & Εκπαιδευτική στόχοι
3.2 Δημόσιες Σχέσεις και επικοινωνία
3.3 Οι Δ.Σ. ως εργαλείο της γραμματέως
3.4 Τρόποι και είδη επικοινωνίας
3.5 Τα 7 C’s της αποτελεσματικής επικοινωνίας
3.6 Εταιρική Επικοινωνία
3.7 Έντυπη Επικοινωνία
3.8 Προφορική Επικοινωνία
3.9 Τηλεφωνική Επικοινωνία
3.9.1 Επιπλέον χρήσιμοι κανόνες τηλεφωνικής επικοινωνίας
3.9.2 Ενεργητική ακρόαση και απαγορευμένες φράσεις
3.10 Ηλεκτρονική επικοινωνία
3.11 Γλώσσα του σώματος
3.12 Τα "ναι" και τα "όχι" της επικοινωνίας
3.13 Υποδοχή Επισκεπτών
3.14 Διαχείριση δύσκολων καταστάσεων
3.15 Διαχείριση Στρες & Συναισθηματική νοημοσύνη
3.16 Νευρογλωσσικός προγραμματισμός (NLP): Τι είναι, πώς λειτουργεί, τεχνικές
Ebook ενότητας
Τεστ αξιολόγησης
4.1 Εισαγωγή & Εκπαιδευτικοί Στόχοι
4.2 Οργάνωση Γραφείου
4.3 Δραστηριότητες & Προγραμματισμός
4.4 Διαχείριση χρόνου, πόρων και μονάδων
4.5 Η θεωρία O.O.D.A.
4.6 Κατηγοριοποίηση εργασιών γραφείου
4.7 Μηχανοργάνωση
4.8 Ορθολογική οργάνωση χώρου γραφείου
4.8.1 Υγιεινή, Ασφάλεια, Εργονομία
4.8.2 Προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας
4.9 Λειτουργικότητα και οργάνωση
4.10 Αρχειοθέτηση
4.11 Κανόνες αρχειακού τεκμηρίου
4.12 Προδιαγραφές UNESCO για τα αρχειοστάσια χαρτώων αρχείων Ασφάλεια κτιρίων αρχειοστάσιων
4.13 Αποτελεσματικό σύστημα αρχειοθέτησης
4.14 Σύστημα ηλεκτρονικού αρχείου
4.15 Βάσεις Δεδομένων, Μοντέλα διαχείρισης αρχείων
4.16 Οργανωτικά διαγράμματα
4.17 Βασικές αρχές γραπτής επικοινωνίας
4.18 Διαδικασία διαχείρισης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
4.19 Δημιουργία Εγγράφου
4.20 Παραγωγή επικοινωνιακού λόγου
4.21 Εμφάνιση και δομή επιχειρηματικού κειμένου - Είδη επιστολών
4.22 Ύφος και είδη γραφής
4.22.1 Δημοσιογραφική γραφή
4.22.2 Δημιουργική γραφή
Ebook ενότητας
Τεστ αξιολόγησης
5.1 Αξιολόγηση Σεμιναρίου
5.2 Test αξιολόγησης - Βεβαίωση συμμετοχής Acta Advanced Certification

Πιστοποίηση

Αποκτήστε αναγνωρισμένη advanced πιστοποίηση από την ΑCΤΑ


Ολοκληρώστε επιτυχώς την τελική αξιολόγηση και
αποκτήστε τη βεβαίωση παρακολούθησης του πιστοποιημένου προγράμματος από την
ΑCΤΑ - Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σε ποιους απευθύνεται;

 • Το σεμινάριο είναι ιδανικό για όσους επιθυμούν να εκκινήσουν μια καριέρα σε αυτό τον τομέα ή θέλουν να ανανεώσουν τις γραμματειακές τους δεξιότητες.

Με την πιστοποίηση μπορείτε να εργαστείτε ως Γραμματέας, Senior / Office Administrator ή να αναβαθμίσετε την σταδιοδρομία σας ως Personal Assistant, Executive Assistant ή Office Manager. Εναλλακτικά μπορείτε να εργαστείτε σε εξειδικευμένους τομείς για παράδειγμα ως ιατρικός ή νομικός γραμματέας συμπληρώνοντας την ήδη υπάρχουσα σχετική μόρφωση.

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο καλέστε μας στο

phone icon 2310 005188

Βαθμολογία

4.7
96 ψήφοι
81%
5
15%
4
2%
3
0%
2
2%
1

Είπαν οι σπουδαστές μας

Εισηγητές

Δήμητρα Μπαλτούνα
Marketing & Public Relations Strategist

Η Δήμητρα Μπαλτούνα είναι Marketing & Public Relations Strategist με πολυετή εμπειρία στο πεδίο της Εταιρικής Επικοινωνίας, Business, Event & Media Management.Έχει εργαστεί στον κλάδο του πολιτισμού, της άθλησης και της υγείας, της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, της δημοσιογραφίας κι έχει έντονη εθελοντική δράση.

Περισσότερα +
IST College
Independent Studies of Science & Technology

Το IST College ιδρύθηκε το 1989 και σήμερα είναι ένα πολυδύναμο και πολυεπίπεδο εκπαιδευτικό ίδρυμα αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, με άδειες λειτουργίας για Κολλέγιο και Κέντρο Δια Βίου Μάθησης. Σε συνεργασία με διακεκριμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού το IST College προσφέρει Bachelors και Masters, Supported Distance Learning προγράμματα, καθώς και προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης & Εξειδίκευσης, Σεμινάρια και Επιμορφωτικά Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης στους ακόλουθους ακαδημαϊκούς τομείς:

 • Επιχειρησιακές & Οικονομικές Επιστήμες
 • Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Σπουδές
 • Επιστήμη Υπολογιστών - Πληροφορική
 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Ψυχολογία

Περισσότερα +

Τι θα μάθω;

Η θέση Γραμματέως Διοίκησης είναι ένας σημαντικός ρόλος που απαιτεί ένα ειδικό σύνολο δεξιοτήτων. Είτε παρακολουθείτε τα χρονοδιαγράμματα ενός προϊσταμένου, οργανώνοντας επαγγελματικά ταξίδια, καταγράφοντας πρακτικά σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, είτε προετοιμάζεται σημαντικά αρχεία, όλα πρέπει να γίνονται με υψηλό βαθμό ακρίβειας, διαφάνειας και εμπιστευτικότητας. Η αξιοπιστία και η διακριτικότητα είναι μερικά από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά ενός εκτελεστικού στελέχους στο ανταγωνιστικό περιβάλλον που καλούμαστε να διακριθούμε.

Το σεμινάριο Γραμματέας Διοίκησης προσφέρει στους εκπαιδευόμενους όλα τα βασικά εργαλεία θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικών δεξιοτήτων για να αποτελέσουν πρότυπο συνεργάτη στην επιχειρηματική κοινότητα.

Ολοκληρώνοντας το Diploma in Secretary Skills του IST College, θα γνωρίζετε:

 • Ποιες είναι οι ανάγκες, οι απαιτήσεις και τι χαρακτηρίζει το σύγχρονο μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον
 • Πώς να αναπτύξετε μια στρατηγική επιχειρησιακή συνεργασία με τον προϊστάμενο σας, να προβλέπετε την αλλαγή των προτεραιοτήτων του και να είστε ευέλικτοι και προσαρμοστικοί στην διοικητική τακτική
 • Μεθόδους επικοινωνίας, να διαχειρίζεστε απαιτητικές καταστάσεις κι ανθρώπους και να διαπραγματεύεστε με επιτυχία
 • Τεχνικές για τη δημιουργία περισσότερου χρόνου στην καθημερινή ροή και πως να διαχειρίζεστε πολλαπλές απαιτήσεις σε δοσμένο χρονικό πλαίσιο
 • Πώς να προγραμματίζετε γρήγορα και αποτελεσματικά ένα έργο αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία
 • Στρατηγικές για τη διαχείριση της προσωπικής σας εικόνας και της εξέλιξης της σταδιοδρομίας σας
 • Αποτελεσματικές δεξιότητες προβολής και παρουσίασης

Κόστος

Κλείστε τη θέση σας τώρα!
Εγγραφές έως 1 Ιανουαρίου 1
Ειδικό 255€
Ειδική έκπτωση 15% σε φοιτητές & ανέργους
Εγγραφές έως 1 Ιανουαρίου 1
Κανονικό 300€
Εγγραφές έως 1 Ιανουαρίου 1
Εταιρικό Πακέτο

Επενδύστε στην εκπαίδευση του προσωπικού σας και εφοδιάστε το με γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την εταιρεία σας.

Επιλέξτε το σεμινάριο με το οποίο επιθυμείτε να καταρτίσετε τους εργαζομένους σας και ζητήστε μας προσφορά. Περισσότερα
*Δυνατότητα πληρωμής με (έως 3) άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο phone icon 2310 005188
Πιστοποιημένη πλατφόρμα e-learning εκπαίδευσης
Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Powered by: